Sunday, January 10, 2016

Editorial Toon #6WHO OWNS A WOMAN’S BODY? 
This is my response to the senators and congressional representatives who removed the budget for the implementation of the RH law. In the Philippines, the woman’s body is obviously the property of men and religious leaders. Filipino women are still fighting for their rights to their own bodies. This will be surely a whole lot different if the State and the Church also regulate the male penis.

SINO ANG MAY-ARI NG KATAWAN NG BABAE?

Ito ang aking tugon sa mga senador at kinatawan ng kongreso na nagtanggal ng badyet para sa pagpapatupad ng RH law. Sa Pilipinas, ang katawan ng babae ay malinaw na pag-aari ng mga lalake at mga pinuno ng relihiyon. Nakikipaglaban pa rin ngayon ang mga kababaihang Pilipino para sa kanilang karapatan sa kanilang sariling mga katawan. Ang sitwasyon ay siguradong maiiba kung kokontrolahin din ng Estado at ng Simbahan ang ari ng lalaki.

Note: I experimented on a new style of drawing with this one.

18: "Katangahan"